Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу Општина Прибој ул.12. Јануара бр.108 поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат АДАПТАЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ О.Ш.“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ на кат. парцели број 600/1 КО Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој –Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 27.07.2017.год. у времену од 11 до 14 часова. Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 8.август 2017. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.