Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На захтев носиоца пројекта Дирекције за изградњу града Прибоја Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње антенског стуба са максималном снагом свих панела по свим каналима је 150 W у Сјеверину на кат. парцели број 1492 КО Сјеверин, општина Прибој.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе Прибој, улица 12.Јануара 108 соба 44, сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину можете погледати овде.