banner telefoni naslovna

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На захтев носиоца пројекта Комарице Ђорђа предузетника АУР“КИКО-ПРОМ“, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта „Складиштење секундарних сировина“ на животну средину.

У спроведеном поступку донето је решење 03/1 број: 501-62/13 дана 14.05.2013. године да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.
Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима на животну средину уз поштовање утврђених услова заштите животне средине наведених у решењу узимајући у обзир критеријуме прописане уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама Општинске управе Прибој, улица 12. јануара 108 соба 44, сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење можете погледати овде.