banner telefoni naslovna

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 25.05.2013. године објављује Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта „ПРОМОТЕР ББМ“ д.о.о. Земун, улица Тимочка 19, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције постојећег енергетског објекта-топлане и промена намене у постројење за производњу електричне енергије инсталисане снаге 930kW на кат.парцели број 1071/5 КО Рача, општина Прибој.
Успроведеном поступку донето је решење 03/1 бро 501-69/13 дана 23.05.2013. године да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе Прибој, улица 12. јануара 108 соба 44, сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се изјављује Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Београд, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење можете погледати овде.