banner-mosi2018

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове на основу члана 69. Став 1. Закона о управљању отпадом ("Сл.гласник РС"број 36/09 и 88/10) обавештава јавност да је на захтев оператера постројења за управљање отпадом АПУР "КИКО ПРОМ" из Прибоја издата дозвола за складиштење и третман неопасног отпада.

У спроведеном поступку донето је решење број 501-65/13 од 25.06.2013.године којим се оператеру АПУР "КИКО ПРОМ" Прибој издаје дозвола за складиштење и третман неопасног отпада у улици Четврте Санџачке бб на кат. парцели број 1916/3 КО Рача, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера АПУР "КИКО ПРОМ", а на основу члана 60. и 64. Закона о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" број 36/09 и 88/10).
Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Општинске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове - канцеларија број 40 у времену од 10 до 14 часова.
Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања обавештења. Жалба се изјављује Министарству енергетике развоја и заштите животне средине а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење можете погледати овде.