slideshow04

Општинско правобранилаштво

Послове правне заштите, имовинских права и интереса општине Прибој, обавља Општинско правобранилаштво у Прибоју. Општинско правобранилаштво је законски заступник општине Прибој.

Општинско правобранилаштво предузима законом и другим прописима предвиђене правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине Прибој, њених органа и организација чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.

Општинско правобранилаштво може давати правна мишљења о правној ваљаности свих општих и појединачних аката које доносе одговарајући органи и организације, када из ових аката настану имовинско-правне обавезе за субјекте чија имовинска права и интересе заступа Општинско правобрнаилаштво.

Функцију Општинског правобранилаштва врши Општински правобранилац који се поставља на период од четири године и може бити поново изабран. За општинско правобраниоца може бити постављено лице које је држављанин Републике Србије, који испуњава опште услове за заснивање радног односа у државним органима, које је завршило правни факултет, положило правосудни испит и има најмање 5 година у струци.

Општински правобранилац одговара за свој рад и за рад Општинског правобранилаштва Скупштини општине Прибој.

У Општинском правобранилаштву општине Прибој запослено је двоје људи, општински правобранилац Јелена Пријовић и стручни сарадник Биљана Јаворац.

Адреса: канцеларија број 41, 12. јануар 108, 31330 Прибој
Контакт телефон општинског правобранилаштва: 033/2452-024
Рад са странкама сваког радног дана од 11:00 - 13:00
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.