Dokumenta - Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Nacionalna strategija održivog razvoja

Vodič kroz IPA fondove

Vodič za menadžment projektnog ciklusa/engleska verzija

IPA(Instrument za Predpristupnu Pomoć) rečnik pojmova

Vodič kroz EU mreže (za organizacije civilnog sektora)

Vodič za strateško planiranje u gradovima i opštinama

Uputstva za pripremu projektnih predloga po procedurama EU

Primeri dobre opštinske prakse - Exchange

Lokalna Agenda 21 - uvod u planiranje održivog razvoja

Fondovi i programi od značaja za MSP sektor i institucije

Vodič za pripremu i marketing opštinskog zemljišta