Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo , komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 09.05.2016. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu:

Na zahtev nosioca projekta telekom Srbija A.S. Izvršna jedinica Užice Trg Partizana 12, Oseljenje za urbanizam, građevinarstvo ,komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj , donelo je rešenje 03 broj 501-117/15 kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije UEO3,UEHO3,UEUO3,UELO3“Priboj“na kat.parceli broj 1526/2 KO Priboj , opština Priboj.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu planiranog projekta bazne stanice mobilne telefonije UEO3, UEHO3, UEUO3, UELO3 “Priboj“ na kat.parceli broj 1526/2 KO Priboj , opština Priboj izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09)i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje , smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.
Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da planirani predmetni projekat, u svemu uskladi sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u studiji , koje se odnose na :
1.Procena uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa ( Poglavlje 10.7 iz Studije).
2.Opis mera predviđenih u cilju sprečavanja , smanjenja i gde je to moguće , otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu(Poglavlje 10.8.iz Studije).
Mere zaštite životne sredine sastavni su deo rešenja o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovanih organa, organizacija i javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 25. i 29.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.