Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 16.07.2016. godine objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Na zahtev nosioca projekta Opštine Priboj ulica 12.Januara broj 108, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje kotlarnice na biomasu – pelet instalisane snage 900 KW na kat. parceli broj 600/1 KO Priboj, opština Priboj.
Usprovedenom postupku doneto je rešenje 03/1 bro 501-26/16 dana 15.07.2016. godine da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.
Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu uz poštovanje utvrđenih uslova zaštite životne sredine navedenih u rešenju uzimajući u obzir kriterijume propisane Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“broj 114/08).
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama opštinske uprave Priboj, ulica 12. Januara 108 soba 44, svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se izjavljuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Beograd ,a podnosi se preko prvostepenog organa.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09).

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.