Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam,građevinarstvo ,komunalno stambene i i,ovinsko pravne poslove dana 21.06.2017. godine, objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Na zahtev nosioca projekta DUO FARMA D.O.O. Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo ,komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta proizvodnja sterilnih infuzija 500l/dan, proizvodnja preparata za kućnu i industrijsku higijenu 500l/dan i proizvodnja eteričnih ulja 1l/dan na kat.parceli broj 557 KO Rača, opština Priboj.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje 03/1 bro 501-45/15 dana 07.06.2017. godine da je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji , karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu i kriterijuma propisanih Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 114/08).

Na osnovu karakteristika planiranog projekta nosiocu projekta određuje se izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 69/05).

Nosilac projekta je u obavezi da u zakonskom roku podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama opštinske uprave Priboj,ulica 12.Januara 108 soba 44 ,svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Beograd a podnosi se preko prvostepenog organa .

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09).

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.