banner telefoni naslovna

Opštinsko veće: Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj

Opštinsko veće opštine Priboj, na sednici održanoj 20.08.2018. godine, oglašava Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj.

I Organ u kome se položaj popunjava 

Opštinska uprava Priboj, ul.12.januar 108

II Položaj koji se popunjava

Načelnik Opštinske uprave opštine Priboj- položaj u I grupi
Podaci o radnom mestu su iz Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj 02 broj : 110-3 od 28.02.2018. godine

III Opis poslova:
Rukovodi i koordinira radom Opštinske uprave; planira, usmerava i nadzire rad Opštinske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Opštinske uprave; obezbeđuje njeno funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru Opštinske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine, odlukama Skupštine opštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine

IV Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustava u struci.

V Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakona iz oblasti lokalne samouprave - Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07,83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. zakon i 47/18), Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16,113/17) i Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/06...104/16) - usmeno; veština komunikacije – usmeno.

VI Mesto rada: Priboj, ul.12.januar 108

VII Opšti uslovi za položaj:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije;
2. da učesnik konkursa nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
3. da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

VIII Objavljivanje javnog konkursa: Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj objavljuje se na internet prezentaciji opštine Priboj www.priboj.rs.
Obaveštenje o javnom konkursu, sa adresom internet prezentacije opštine Priboj na kojoj je Javni konkurs objavljen, objavljuje se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.

IX Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o Javnom konkursu u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.

X Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju, podatke o posebnim oblastima znanja i naznačen položaj na koji se konkuriše. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

XI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: 
- uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); 
- izvod iz matične knjige rođenih; 
- diploma o stručnoj spremi; 
- uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); 
- isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci od najmanje pet godina (potvrde, rešenje i druga akta iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); 
- uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa); 
- za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

XII Adresa na koju se podnose prijave: 
Prijave sa potrebnom dokumenatcijom podnose se na adresu: Opštinsko veće opštine Priboj, ul. 12. januar 108, sa naznakom “ Za Konkursnu komisiju - popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave “, preporučenom pošiljkom ili neposredno, predajom Pisarnici Opštinske uprave opštine Priboj.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu: Kristina Papan, br.tel.0332452341(lok.149)

XIII Radni odnos na ovom radnom mestu, odnosno položaju, zasniva se na mandatni period od 5 (pet) godina.

XIV Izborni postupak

Konkursna komisija će, o mestu, danu i vremenu kada će se obaviti provera znanja i veština, obavestiti učesnike konkursa, čije su prijave blagovremene i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na položaju načelnika Opštinske uprave Priboj pismeno, kao i putem e-mail adrese ili telefonskim pozivom na brojeve ili adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa, Konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji, u roku od osam dana od dana prijema zaključka. Žalba kandidata ne zadržava izvršenje zaključka.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o javnom konkursu objavljeno je u dnevnom listu "Politika" dana 29.08.2018. godine.