slideshow04

Vesti

Javna prezenzacija urbanističkog projekta rekonstrukcije i dogradnje hotela u Priboju

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020) Oglašava Javnu prezenzaciju urbanističkog projekta rekonstrukcije i dogradnje hotela u Priboju.

Javna prezentacija urbanističkog projekta rekonstrukcije i dogradnje hotela u Priboju, na katastarskoj parceli br. 622/1 KO Priboj obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) od 02.12.2020. do 08.12.2020. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Opštinskoj upravi Priboj, odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 08.12.2020. godine do 15 časova.

Javni uvid možete izvršiti ovde.