slideshow04

OGLAS: Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „ZLATIBOR”

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) oglašava RANI JAVNI UVID povodom izrade PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „ZLATIBOR”.

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Zlatibor”, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 104/17.
Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 4. do 18. juna 2018. godine na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština grada Užica i opština Nova Varoš, Priboj i Čajetina.
Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.
Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.
Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 18. junom 2018. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.
Tekst oglasa možete preuzeti ovde.
Grafički prilog 1 možete preuzeti ovde.
Grafički prilog 2 možete preuzeti ovde.