banner telefoni naslovna

Javni konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog tima opštine Priboj

Komisija za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog tela opštine Priboj raspisala je javni konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog tima opštine Priboj, čiji će zadatak biti praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) opštine Priboj.

Opšti uslovi učešća na konkursu:
1. da je lice koje podnosi kandidaturu punoletno i da ima mesto prebivališta na teritoriji opštine Priboj;
2. da nije osuđivano i da se protiv njega ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju;
3. da lice koje podnosi kandidaturu nije radno angažovano u organima Opštinske uprave opštine Priboj, u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Priboj, po bilo kom osnovu (na određeno ili neodređeno vreme, angažovano u formi rada van radnog odnosa i dr.);
4. da lice koje podnosi kandidaturu nije nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci;
5. da lice koje podnosi kandidaturu nije javni funkcioner, u smislu odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Građani koji podnose kandidaturu za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom timu bi trebalo da dostave sledeća dokumenta:
• Prijavni obrazac - popunjen i potpisan, potpisanu izjavu lica koje podnosi kandidaturu da nije radno angažovano u organima Opštinske uprave opštine Priboj po bilo kom osnovu (na određeno ili neodređeno vreme, angažovani u formi rada van radnog odnosa i dr.);
• Potpisanu izjavu lica koje podnosi kandidaturu da nije nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci;
• Potpisanu izjavu lica koje podnosi kandidaturu da nije javni funkcioner u smislu odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Prijave se podnose u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, predajom na pisarnicu Opštinske Uprave opštine Priboj, sa naznakom „Javni konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog tima za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) opštine Priboj”, ili poštom: Opština Priboj, 12. januar 108, sa naznakom “Komisiji za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog tima opštine Priboj”.

Konkurs je otvoren 25 dana, a ceo tekst javnog konkursa i prateću dokumentaciju, možete preuzeti ovde.