slideshow04

Услужни центар

Општински услужни центар Прибој

Општински услужни центар налази се у приземљу зграде општине у старом делу Прибоја. Општински услужни центар је сервис грађана који помаже да Општинску управу приближи грађанима. Формиран је са циљем унапређења рада општине путем информисања грађана, побољшањем комуникације између локалне самуправе и грађана општине Прибој.

У Општинском услужном центру ради 7 радника који су обучени да грађанима благовремено и тачно дају потребне информације .

На шалтеру за дечју заштиту и образовање могу се добити све информације у вези дечјег додатка.

На шалтеру за предузетништво, грађани могу добити све информације око приватног предузетништва. На овом шалтеру потенцијални предузетници сазнаће поступак око отварања приватних радњи, добити обрасце за регистрацију предузетника , предати документа за отварање радње или брисање из регистра АПР.

На два шалтера матичне службе могу се добити изводи из матичне књиге рођених, умрлих или венчаних, заказати венчање, извршити накнадни упис у књиге рођених.

На два шалтера писарнице предају се сви захтеви. За добијање потребних докумената плаћа се Републичка или Општинска административна такса.

Радно време ОУЦ је од 7,30 до 15 часова сваким радним даном осим уторка када ОУЦ ради до 16 часова. Све информације могу се добити на телефон 033/ 2452-341 локал 110.

Тарифа републичких административних такси (у динарима):

Молбе, пријаве и друге поднеске

200,00

За жалбу против решења

300,00

За решења

350,00

Решења о накнадном упису чињеница рођења, венчања и смртиу матичној књизи, промена личног имена, закључење брака преко пуномоћника

630,00

Овера потписа,преписа од сваког полутабака

-за оверу превода

330,00 

40%

Уверење о слободном брачном стању

Остала уверења из матичне књиге

940,00

630,00

Овера пуномоћја

220,00

За издавање потврде о контроли темеља

1.050,00

За одобрења –изградња:

За сваки економски објекат у пољопривреди

За остале објекте

За реконструкцију, дозиђивање , надзиђивање, апаптацију 50%од таксе

 
170,00

520,00

Општинска административна такса коју плаћају грађани ( у динарима )

Област урбанизма и грађевинарстава

Издавање извода из Урбанистичког плана

 • изградња објеката 5.000,00 дин.
 • за реконструкцију објеката 4.000,00 дин.
 • за доградњу, надзиђивање и претварање заједничких просторија у станове 3.000,00 дин

За издавање акта о урбанистичким условима:

 • за изградњу објеката 6.000,00 дин
 • за реконструкцију објеката 5000,00 дин
 • за доградњу, надзиђивање и претварање заједничких просторија у станове 4.000,00 дин

За издавање решења:

 • о исправци границе парцеле 1.000,00 дин
 • о престанку права коришћења земљишта 2.000,00 дин
 • за издавање копије Урбанистичког плана величине полутабака 1.000,00 дин
 • за издавање Решења о исељавању бесправно усељених лица 300,00 дин
 • за издавање акта за обрачун вредности стана 600,00 дин
 • за издавање акта у вези пописа покретне имовине 1.500,00 дин

Републичка административна такса 

уплаћује се на жиро рачун 840-742-221-843-57 позив на број 43-083

Прималац је Буџет Републике СрбијеОпштинска административна такса

уплаћује се на жиро рачун 840-742251843-73 позив на број 43-083

Прималац је Општинска управа Прибој