slideshow04

Обавештење: Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА ЈЕ ПОТРЕБНА

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

На захтев носиоца пројекта, Спасе Василић из Прибоја, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта изградње рибњака са водозахватом на Кратовској рецина КП 5619/1 и 5964 КО Бања, општина Прибој. У спроведеном поступку донето је решење, 04/2.1 броj 501-33/2024 дана 11.6.2024. године, да је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији , карактеристикама и могућим утицајима на животну средину уз поштовање утврђених услова заштите животне средине узимајући у обзир да се предметни пројекат може сврстати на Листу II прописану Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“број 114/2008).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама Општинске управе Прибој, Улица 12.јануара 108 соба 44, сваког радног дана од 11 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Београд, а подноси се преко првостепеног органа .

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09).