banner-mosi2018

Оглас: Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу трансформаторске станице 110/35 kV Прибој 1 на катастарској парцели бр. 950/2 К.О. Бања

Општинска управа Прибој, Oдељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр.  72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011,  121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014 и 145/2014) Оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу трансформаторске станице 110/35 kV Прибој 1 на катастарској парцели бр. 950/2 К.О. Бања

Јавна презентација обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануара бр. 108 (монтажна зграда) од 25.08.2016. до 31.08.2016. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, преко писарнице, најкасније до 31.08.2016. године.