banner-simboli i dan opstine

fShare
0

Регистрација и евиденција стамбених заједница

Новим законом о становању и одржавању зграда, прописана је потребна документација за регистрацију стамбене заједнице. Уз попуњен образац пријаве, у зависности од врсте регистрације (упис стамбене заједнице, регистрација промене или брисања података и докумената о стамбеној заједнице / управнику / професионалном управнику), прилаже се одговарајућа потребна документација:

01 За стамбену заједницукоја има управника (пријаву подноси изабрани управник):
1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника;
2) доказ о уплати административне таксе за регистрацију.
Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.


02 За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси друго овлашћено лице):
1) записник са седнице скупштине стамбене заједнице када је донета одлука о избору управника, са овлашћењем другом лицу за упис стамбене заједнице у Регистар;
2) доказ о уплати административне таксе за регистрацију.
Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.


03 За стамбену заједницу која има професионалног управника:
1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поверавању послова управљања професионалном управнику;
2) уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;
3) доказ о уплати административне таксе за регистрацију.
Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.


04 За стамбену заједницу која има професионалног управника именованог у поступку принудне управе (пријаву подноси именовани професионални управник):
1) решење надлежног органа локалне самоуправе о именовању професионалног управника за принудну управу;
2) доказ о уплати административне таксе за регистрацију.


05 За регистрацију промене података или докумената о стамбеној заједнициприлаже се доказ о насталим променама:
1) записник са седнице на којој је донета одлука о формирању нове стамбене заједнице (уз белешку о поништавању претходне стамбене заједнице), уколико се стамбена заједница формира на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.);
2) акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико је стамбена заједница усвојила промене овог акта или је своје међусобне односе, права и обавезе уредила овим актом у складу са Законом;
3) решење надлежног органа о промени адресе, у случају промене податка о адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни број);
4) доказ о уплати административне таксе.


06 За регистрацију брисања података или докумената о стамбеној заједнициприлаже се доказ о брисању:
1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом;
2) решење надлежног органа који је издао решење о рушењузграде, у случају рушења зграде;
3) доказ о уплати административне таксе.


07 За евиденцију уписа, промене или брисања података о стамбеној заједници и згради, уколико се ти подаци не преузимају у електронској форми из регистра који води Републички геодетски завод или из других службених регистара и/или евиденција, прилаже се:
1) потврда о додељеном пореском идентификационом броју (ПИБ) и извршеној регистрацији пореског обвезника;
2) потврда или копија уговора о отвореном текућем рачуну стамбене заједнице.

Обрасце можете преузети овде.

nova stajalista 2015