slideshow04

Рани Јавни увид у измене и допуне Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој

Општинска управа Прибој, у складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 43/13 УС, 50/13 УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) оглашава Рани Јавни увид у измене и допуне Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој.

Рани јавни увид обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануара бр. 108 од 03. до 17. маја 2018. године сваког радног дана од 07 до 15 часова.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Општинској управи Прибој, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

Рани Јавни увид у измене и допуне Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.