slideshow04

Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Прибој

На основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 76. став 1. Статута општине Прибој (Сл. лист општине Прибој, бр. 12/08), на предлог Oпштинског штаба за ванредне ситуације, председник општине Прибој, донео је 16.07.2018. године ОДЛУКУ О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

I Укида се се ванредна ситуација на делу територије општине Прибој, за МЗ Крајчиновићи , МЗ Бучје, МЗ Забрњица, дана 16.07.2018. године у 08 часова.

Образложење
Дана 06.07.2018. године у поподневним часовима МЗ Крајчиновићи, МЗ Бучје и МЗ Забрњица, захватиле су обилне кишне падавине праћене крупним градом, услед чега је дошло до потенцијалне опасности за одвијање саобраћаја на путевима на територији месних заједница а велике количине воде на њивама и потоцима прете да угрозе стамбене објекте, економске зграде, становништво и пољопривредне културе,због чега је дана 07.07.2018.године проглашена ванредна ситуација на делу територије општине Прибој.
С обзиром на престанак непосредне опасности од елементарне непогоде и успостављање редовних животних активности и имајући у виду да су предузете све неопходне мере у процени, отклањању и санирању штете, утврђујем да су се стекли услови за доношење Одлуке о укидању ванредне ситуације на делу територији општине Прибој.

II Одлуку објавити на средствима информисања.

ОПШТИНА ПРИБОЈ
01 број: 87- 9 од 16.07.2018. године