slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска  управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 06.05.2015. године објављује обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна провена утицаја пројекта на животну средину

На захтев носиоца пројекта Привредно друштво за трговину и услуге Р-2 плус улица Немањина број 57 Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта изградње хладњаче за замрзавање и складиштење јагодичастог и бобичастог воћа капацитета 500 kg расхладног флуида у систему на кат.парцели број 1216/1 КО Бања, општина Прибој.
Успроведеном поступку донето је решење 03/1 бро 501-32/15дана 05.05.2015. године да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.
Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима на животну средину и уз поштовање утврђених услова заштите животне средине наведених у решењу узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“број 114/08).

Обавештење можете погледати овде.