slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину, („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) , Правилника о поступку јавног увида, презентацији  и јавној расправи о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05), Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове обавештава

Да је носилац пројекта Полиестер група д.о.о Прибој улица Прибојске Чете број 44 , поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње погона за пресовање противградног реагенса у количини од 32 (кг/8h)(16кг на бази TNT еквивалента) на кат.парцели број 261/1 КО Прибој,општина Прибој.

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1.Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 13.05.2015.до 04.06.2015.године. За време трајања јавног увида напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Опшинске управе Прибој, улица 12.Јануара број 108 соба 44. За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предати их надлежном органу Одељења за урбанизам, грађевинарство , комунално стамбене и имовинско правне послове.

2.Седница јавне расправе одржаће се 05.06.2015.године са почетком у 12 часова у згради Општине Прибој, улица 12 Јануара број 108 – сала за венчање. На седници јавне расправе учествују носилац пројекта, израђивач студије, а могу присуствовати сва правна и физичка лица тј. заинтересовани органи, организације и јавност.

Обавештење можете погледати овде.