Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 63. став 2. и члана 69.став 1. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ број 36/09 и 88/10), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове обавештава

Заинтересоване, органе, организације и јавност да је овом органу оператер АУР “КИКО ПРОМ“ улица Подински пут Прибој бб регистрован у Агенцији за привредне регистре Београд под шифром 3811-сакупљање неопасног отпада са матичним бројем 61229051 и ПИБ 106616596 поднео захтев за издавање дозволе за управљање неопасним отпадом у улици Четврте Санџачке бб на кат.парцелама број 1864/1, 1865/1 и 1868/3 КО Рача.
Предметно постројење ће пословати као просторно функционална целина у оквиру које ће се вршити откуп, допрема, разврставање, третман и привремено складиштење неопасног отпада.
Увид у податке и расположиву документацију оператера може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој - Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 у времену од 11-14 часова.
Рок за достављање мишљења и предлога од стране заинтересоване јавности о захтеву носиоца оператера је 10. јун 2015. године.

Обавештење можете погледати овде.