slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска  управа Прибој, одељење за урбанизам,грађевинарство ,комунално стамбене и имовинско правне послове дана 12.06.2015.године објављује Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

На захтев носиоца пројекта СТУР “Горава“ Крајчиновићи општина Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта изградње хладњаче за замрзавање и складиштење јагодичастог и бобичастог воћа капацитета 100 кг расхладног флуида у систему на кат.парцели број 3870 и 3871 КО Сочице, општина Прибој.
Успроведеном поступку донето је решење 03/1 бро 501-41/15дана 11.06.2015. године да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.
Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима на животну средину и уз поштовање утврђених услова заштите животне средине наведених у решењу узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе Прибој, улица 12. Јануара 108 соба 44, сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење можете погледати овде.