slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска  управа Прибој, одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 12.06.2015. године, објављује Обавештење о донетом Решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

На захтев носиоца пројекта Полиестер група доо. Пртбој, улица Прибојске Чете број 44, Одељење за урбанизам, грађевинарство ,комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој,донело је решење 03 број 501-38/15 којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње погона за пресовање противградног реагенса , на кат.парцели број 261/1 КО Прибој, општина Прибој.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину планираног пројекта изградње погона за пресовање противградног реагенса у количини од 32(кг /8h)(16кг на бази TNT еквивалента) на кат.парцели број 261/1 КО Прибој ,општина Прибој израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину(„Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање ,смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат , у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији , које се односе на :
1.Опис мера предвиђених у циљу спречавања , смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину и процена утицаја на животну средину у случају удеса (Поглавље 7. и 8. из Студије).
2.Програм праћења утицаја пројекта – мониторинг (Поглавље 9.из Студије)
Мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на на Студију о процени утицаја на животну средину идају се на увид при издавању употребне дозволе.
Решење о давању сагласти на студији о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку .
Представници заинтересованих органа , организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог решења.
Обаветење се објављује на основу члана 25. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

Обавештење можете погледати овде.