Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове на основу члана 69.став 1. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ број 36/09 и 88/10) обавештава јавност да је на захтев оператера постројења за управљање неопасним отпадом АПУР“КИКО ПРОМ“ из Прибоја издата дозвола за складиштење и третман неопасног отпада.

У спроведеном поступку донето је решење број 501-42/15 од 19.06.2015. године којим се оператеру АПУР“КИКО ПРОМ“ Прибој издаје дозвола за складиштење и третман неопасног отпада у улици Четврте Санџачке бб на кат. парцелама број 1864/1, 1865/1 и 1868/3 КО Рача, општина Прибој, а на основу члана 60. и 64. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ број 36/09 и 88/10).
Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 у времену од 10 до 14 часова.
Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење можете погледати овде.