Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу Телеком Србија А.Д. Београд, Извршна јединица Ужице Трг Партизана 12 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат базне станице мобилне телефоније UE03, UEH03, UEU03, UEL03 „Прибој“ на антенском стубу ЕТБ-а, брдо Пања Глава планиране на кат.парцели број 1526/2 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој –Одељења за урбанизам , грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 14.08.2015 .год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 25. август 2015. године.

Обавештење можете погледати овде.