Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 20.став 5. Закона о процени утицаја на животну средину, („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05), Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове

ОБАВЕШТАВА

 Да је носилац пројекта „Телеком Србија А.Д.Београд , Извршна јединица Ужице Трг Партизана 12 ,поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице за мобилну телефонију УЕО3,УЕХО3,УЕУО3,УЕЛО3 „ПРИБОЈ“на антенском стубу ЕТБ-а, брдо Пања Глава на кат.парцели број 1526/2 КО Прибој, општина Прибој.

ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 08.01.2016. године до 29.01.2016. године.
За време трајања јавног увида напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Опшинске управе Прибој, улица 12. јануара број 108 соба 44.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предати их надлежном органу Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.
2. Седница јавне расправе одржаће се 01.02.2016. године са почетком у 12 часова у згради Општинске управе Прибој, улица 12. Јануар број 108, соба број 44.
На седници јавне расправе учествују носилац пријекта, израђивач студије, а могу присуствовати сва правна и физичка лица тј. заинтересовани органи, организације и јавност.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.