slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 25.06.2016. године објављује обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта Refisa Balkan д.о.о. улица Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела објекта за монтажу и опремање аутобоса за погон реконструкције дела објекта за монтажу и опремање аутобуса за погон за израду делова од полиестера где ће се дневно користити 400 кг смоле, 100кг желкота и 640 кг стаклених влакана на кат. парцели број 557 КО Рача, општина Прибој.
Успроведеном поступку донето је решење 03/1 бро 501-19/16 дана 30.06.2016. године да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.
Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима на животну средину уз поштовање утврђених услова заштите животне средине наведених у решењу узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе Прибој, улица 12. Јануара 108 соба 44, сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине Београд, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09).

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.