slideshow04

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

Заинтересоване органе,организације и јавност да је овом органу носилац Пројекта Полиестер група д.о.о Прибој поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицај а на животну средину за пројекат изградње сталног неактивног складишта које је намењено за одлагање и складиштење производних алата и приручних алата (лопате, крампе, колица итд) на кат.парцели број 261/9 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој –Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове улица 12.Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 19.07.2017.год. У времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 31.07.2017.године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.