Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

На основу члана 20.став 5. Закона о процени утицаја на животну средину, („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) , Правилника о поступку јавног увида, презентацији  и јавној расправи о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05), Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове обавештава

Да је носилац пројекта ДУО ФАРМА ДОО, Рача, Прибој, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат производња стерилних инфузија 500л/дан,производња препарата за кућну и индустријску хигијену 500л/дан и производња етеричних уља 1л/дан на кат.парцели број 557 КО Рача, општина Прибој.

Оглашава јавни увид и седницу јавне расправе

1.Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 17.08.2017.године до 12.09.2016.године.
За време трајања јавног увида напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Опшинске управе Прибој, улица 12.јануара број 108 соба 44.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи , организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предати их надлежном органу Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.

2.Седница јавне расправе одржаће се14.09.2017.године са почетком у 12 часова у згради Општинске управе Прибој, улица 12 Јануар број 108, соба број 44.
На седници јавне расправе учествују носилац пријекта ,израђивач студије, а могу присуствовати сва правна и физичка лица тј.заинтересовани органи,организације и јавност.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.