Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу Телеком Србија А.Д. Београд, Регија Крагујевац, Извршна јединица Ужице Трг Партизана 12 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат радио базне станице мобилне телефоније „Прибој - Индустријска зона УМТС, ЛТЕ „- УЕУ142, УЕЛ142“ планиране на кат.парцели број 557 КО Рача, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој –Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12.Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 20.09.2017. год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 30. септембар 2017. године.

.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.