slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 20.став 5. Закона о процени утицаја на животну средину, („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Правилника о поступку јавног увида, презентацији  и јавној расправи о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05), Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Да је носилац пројекта GOLDEN DOOR доо Прибој, улица 4. Санџачке бригаде бб, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Производње грађевинске столарије и елемената од дрвета на кат.парцели број 1916/1 КО Прибој, општина Прибој.

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 25.01.2019.године до 18.02.2019.године.
За време трајања јавног увида напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Опшинске управе Прибој, улица 12.јануара број 108 соба 44.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предати их надлежном органу Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.

2.Седница јавне расправе одржаће се 21.02.2019.године са почетком у 12 часова у згради Општинске управе Прибој, улица 12 Јануар број 108, сала за венчања.
На седници јавне расправе учествују носилац пројекта, израђивач студије, а могу присуствовати сва правна и физичка лица тј.заинтересовани органи, организације и јавност.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.