slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 20.став 5. Закона о процени утицаја на животну средину, („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05), Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Обавештава

Да је носилац пројекта Општина Прибој улица 12.Јануара број 108, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Изградње котларнице на дрвну масу и лако лож уље коју чине три котла од којих је један котао на биомасу (8MW), а два котла на лако лож уље капацитета по 8MW на кат.парцели број 1822/2 КО Прибој, општина Прибој.


ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1.Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 05.10.2019.године до 28.10.2019.године.
За време трајања јавног увида напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Опшинске управе Прибој, улица 12.јануара број 108 соба 44.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предати их надлежном органу Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.

2.Седница јавне расправе одржаће се 28.10.2019. године са почетком у 12 часова у згради Општинске управе Прибој, улица 12 Јануар број 108, сала за венчања.
На седници јавне расправе учествују носилац пријекта, израђивач студије, а могу присуствовати сва правна и физичка лица тј. заинтересовани органи, организације и јавност.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.