Zaduženje budžeta Opštine Priboj za finansiranje tekuće likvidnosti u 2014. godini u iznosu od 31.000.000,00 dinara (ponovljeni postupak)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku Zaduženje budžeta Opštine Priboj za finansiranje tekuće likvidnosti u 2014. godini u iznosu od 31.000.000,00 dinara

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

1. PODACI O NARUČIOCU: Naručilac je opština Priboj,ulica 12. januara br.108, 31330 Priboj, www.priboj.rs.

2. OBEZBEĐENjE SREDSTAVA ZA JAVNU NABAVKU: Sredstva za realizaciju javne nabavke broj 404-3/2014 su obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Priboj za 2014. godinu ("Službeni list opštine Priboj" broj 8/2013) – u okviru razdela 3, funkcija 170, pozicija 75, ekonomska klasifikacija 611.

3. PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Javna nabavka broj 404-3/2014 sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti, radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

4. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE: Zaduženje budžeta opštine Priboj za finansiranje tekuće likvidnosti u 2014. godini u iznosu od 31.000.000,00 dinara, ORN- 66113000-usluge odobravanja kredita.

5. PRIPREMANjE PONUDA: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom objavljenim na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs i internet stranici Naručioca www.priboj.rs. Konkursna dokumentacija u poglavljima 2. i 3. sadrži uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu i Uputstvo za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku.
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs i internet stranici Naručioca www.priboj.rs. ili neposredno u prostorijama Opštinske uprave Priboj, ul. 12. januara br. 108. u kancelariji br. 35, do dana i časa isteka roka za podnošenje ponuda.
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od Opštine Priboj dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem i podnošenjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
Osoba za kontakt: Zdravko Polić, telefon 033/2452 341, e-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. u periodu od 08,00-14,00 časova.

6. PODACI O NAČINU, MESTU I ROKU ZA PODNOŠENjE PONUDA: Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 404-3/14 "Zaduženje budžeta opštine Priboj za finansiranje tekuće likvidnosti u 2014. godini u iznosu od 31.000.000,00 dinara" s pozivom na broj 404-3/14-10 (NE OTVARATI).
Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. Ponude se dostavljaju putem pošte ili lično svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati na adresu: Opština Priboj, ul. 12. januara br.108. 31 330 Priboj.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 5. mart 2014. godine do 12,00 časova.
Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim.
Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno.
Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko popunjena, overena pečatom i potpisana od strane odgovornog lica ponuđača.
Svi obrasci koji su sastavni deo konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni na srpskom jeziku, otkucani ili čitko ispisani štampanim slovima, jasni, nedvosmisleni, potpisani od strane ovlašćenog lica i overeni pečatom, u svemu u skladu sa uputstvom iz konkursne dokumentacije.

7. MESTO, DAN I SAT OTVARANjA PONUDA, PODNOŠENjE PUNOMOĆJA: Javno otvaranje ponuda će se obaviti 5. marta 2014. godine u 12,15 časova u prostorijama Opštinske uprave Priboj, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.
Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda, Komisiji za javnu nabavku dostave punomoćja za prisustvovanje otvaranju ponuda. Punomoćje se dostavlja u pisanoj formi i mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača