Nabavka i isporuka dva putnička vozila za potrebe projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj i Prijepolje

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 06-33/4/03 – nabavka dobara - Nabavka i isporuka dva putnička vozila za potrebe projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj i Prijepolje

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Na osnovu člana 39. stav 5. člana 52. stav 1. člana 60. stav 1. tačka 2) i člana 62. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12) i Odluke predsednika opštine Priboj o pokretanju postupka javne nabavke broj 06-33/4/01 od 26.04.2014. godine naručilac upućuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 06-33/4/03 – nabavka dobara - Nabavka i isporuka dva putnička vozila za potrebe projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj i Prijepolje

1. PODACI O NARUČIOCU: Naziv i adresa naručioca: Opština Priboj, ulica 12. januara 8, 31300 Priboj, Internet adresa: www.priboj.rs

2. VRSTA POSTUPKA: Javna nabavka male vrednosti - nabavka dobara – Nabavka i isporuka dva putnička vozila za potrebe projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj i Prijepolje u skladu sa članom 39. stav 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12).

3. PREDMET JAVNE NABAVKE: Predmet javne nabavke br. 06-33/4/03 je nabavka dobara – Nabavka i isporuka dva putnička vozila za potrebe projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj i Prijepolje.
Opis predmeta javne nabavke – Nabavka i isporuka dva putnička vozila za potrebe projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj i Prijepolje. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 34113000 – vozila sa pogonom na četiri točka

4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU: Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama kao i dodatne uslove koji su definisani u konkursnoj dokumentaciji a odnose se na finansijski, poslovni, tehnički i kadrovski kapacitet u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. dokazuje se pisanom izjavom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.

5. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA: Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

6. UVID I PREUZIMANjE KONKURSNE DOKUMENTACIJE: Preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovana lica mogu obaviti od dana objavljivanja „Poziva za podnošenje ponuda“ na portalu Uprave za javne nabavke ili lično u prostorijama Opštine Priboj, ulica 12. januara 8, 31300 Priboj, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova.

7. NAČIN I MESTO PODNOŠENjA PONUDA: Konkursna dokumentacija može se preuzeti od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki ili lično u prostorijama Opštine Priboj, ulica 12. januara 8, 31300 Priboj.
Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je dostave u roku od 8 dana od dana objavljivanja „Poziva za podnošenje ponuda“ na portalu Uprave za javne nabavke, odnosno najkasnije do 04.04.2014. godine do 12,00 časova, bez obzira na način dostavljanja, u zapečaćenom omotu na adresu naručioca – Opština Priboj, ulica 12. januara 8, 31300 Priboj, sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku broj 06-33/4/03 – nabavka dobara - Nabavka i isporuka dva putnička vozila za potrebe projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj i Prijepolje – NE OTVARATI“.
Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.
Ponude se podnose u skladu sa zahtevima Naručioca navedenim u Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, koje je sastavni deo konkursne dokumentacije.
Ponude se podnose lično ili putem pošte, na adresu naručioca – Opština Priboj, ulica 12. januara 8, 31300 Priboj, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je podneo samostalnu ponudu, ne može istovremeno da učestvuje u istoj javnoj nabavci u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isti ponuđač može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje, iste će biti vraćene ponuđačima neotpečaćene.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANjA PONUDA: Javno otvaranje ponuda će se obaviće se po isteku roka za dostavljanje ponuda u prostorijama Opštine Priboj, ulica 12. januara 8, 31300 Priboj, dana 04.04.2014. godine u 12,30 časova. U postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku dostave potpisano, overeno i zavedeno ovlašćenje ili punomoćje za učestvovanje u postupku otvaranja ponuda“.

9. ROK ZA DONOŠENjE ODLUKE: Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda, a dostaviće je ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja, saglasno članu 108. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12).

10. LICE ZA KONTAKT: Osoba za kontakt je Darko Đogović - Rukovodilac projekta "Mi brinemo o starima", e-mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., broj telefona 033 2455044 i broj faksa 033 2455044, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 časova.