Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštinske uprave Opštine Priboj

Adaptacija prostora za rad Omladinskog centra u Priboju, redni broj JN 404-6/2014
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – dobara - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Opština Priboj, kao naručilac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti dobara: „ Nabavka kancelarijskog materijala“, na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-6/2014 od 31.03.2014. godine, redni broj javne nabavke 6/14, u skladu sa članom 39. Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/12).

Postupak javne nabavke je postupak prikupljanja ponuda.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Ne prihvataju se ponude sa varijantama.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na srpskom jeziku.

Ponuda treba da sadrži sve elemente navedene u sadržaju ponude koji je sastavni deo konkursne dokumentacije. Neispunjavanje jednog ili više elemenata iz sadržaja ponude, ponudu čini neispravnom.

Dokumentacija se može preuzeti:
1) na adresi naručioca: Opština Priboj, ul. 12. januara 108, Priboj, kancelarija br. 35;
2) na internet stranici naručioca: www.priboj.rs.
3) na Portalu javnih nabavki.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, overenoj pečatom, sa naznakom: "Ne otvarati – ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara: "Nabavka kancelarijskog materijala", broj 404-6/2014", na adresu: Opština Priboj, ul. 12. januara broj 108, Priboj a predaju se pisarnici Opštine Priboj.
Na poleđini koverte ponuđač daje svoju punu adresu, zavodni broj, ime i telefon osobe za kontakt.

Neblagovremene ponude – ponude prispele posle roka za njihovo dostavljanje, biće neotvorene vraćene ponuđaču nakon završetka postupka otvaranja ponuda, sa naznakom da su podnete neblagovremeno, a nepotpune ponude će biti ocenjene kao neispravne.

Rok za podnošenje ponuda je 08.04.2014. godine do 12 časova.

Otvaranje ponuda je javno i obaviće se 08.04.2014. godine u 12.15 časova, u prostorijama Opštine Priboj, ulica ''12. januara'' 108, u kancelariji broj 35 Opštine Priboj, u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača. Ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda mora biti original izdato od ponuđača, sa zavodnim brojem pod kojim je izdato, datumom izdavanja, pečatom i potpisom odgovornog lica ponuđača, a predaje se Komisiji za javnu nabavku neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda.

Naručilac objavljuje poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, a odluka o dodeli ugovora će se doneti ako je naučilac pribavio najmanje jednu prihvatljivu ponudu.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

Odluku o dodeli ugovora, sa obrazloženjem i podacima iz Izveštaja o stručnoj oceni ponuda, naručilac dostavlja svim ponuđačima u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja, preporučenom pošiljkom sa dostavnicom.

Naručilac će zaključiti ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kome je dodeljen ugovor najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, u skladu sa članom 148. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republika Srbije“, broj 124/12).

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a predaje se naručiocu.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da uplati taksu u iznosu od 40.000,00 dinara na račun budžeta Republike Srbije 840-0000742221843-57, model 97, poziv na broj 26-121, primalac: „Budžet Republike Srbije“, svrha: „Republička administrativna taksa za zahtev za zaštitu prava, broj javne nabavke 404-6/2014“.

Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u momentu pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno, usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih 6 meseci.

Osoba za kontakt: Zdravko Polić