Usluga prevoza učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2014/2015. godinu 2

Usluga prevoza učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2014/2015. godinu
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Javni poziv možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke otvorenog postupka – usluga - Usluga autobuskog prevoza učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2014/2015. godinu

1. Naziv Naručioca: Opština Priboj
2. Adresa Naručioca: Ulica "12. januara" broj 108 Priboj
3. Internet stranica Naručioca: www.priboj.rs
4. Vrsta Naručioca: Jedinica lokalne samouprave
U budžetu jedinice lokalne samouprave obezbeđuju se sredstva za prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od dva kilometra, učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole... shodno zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
5. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
6. Vrsta predmeta: Usluge
7. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 60130000- Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene
8. Kriterijumi i elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti sa Portala javnih nabavki, internet stranice naručioca i lično od Naručioca u zgradi Oštine Priboj, kancelarija broj 35
10. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
- ponuđač ponudu dostavlja putem pošte ili neposredno,
-Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara,
- Koverat sa ponudom mora imati oznaku "ponuda za javnu nabavku usluga-prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2014/2015. godinu, broj nabavke 404-9/2014, - ne otvarati",
- na poleđini koverta ponuđač navodi svoju adresu, telefon i odgovorno lice,
- Ponude dostaviti na adresu: Opština Priboj, ulica "12. januara" 108, kancelarija broj 35,
-Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave poziva za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke,
-Blagovremenim se smatraju ponude koje su prispele naručiocu do isteka roka navedenog u prethodnom stavu, bez obzira na način kako su poslate,
11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
- Javno otvaranje ponuda obaviće se prvog narednog radnog dana po isteku roka za dostavljanje ponuda, u prostorijama Naručioca u kancelariji broj 35 u 12 časova,
- Ponude će biti otvorene redosledom kojim su primljene, zavedene od strane Naručioca.
12. Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
- Predstavnici ponuđača, koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda, moraju komisiji Naručioca podneti Olašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda,
- Ovlašćeni predstavnik ponuđača ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda, kao i da iznese sve eventualne primedbe na postupak otvaranja ponude,
13. Rok za donošenje odluke: U roku do 25 dana od dana otvaranja ponuda,
14. Lice za kontakt: Zdravko Polić
- Putem pošte na adresu: Opština Priboj, ulica "12. januara" broj 108, kancelarija broj 35,
- Putem e mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.