Unapređenje energetske efikasnosti na objektu Direkcije za izgradnju Priboja

Unapređenje energetske efikasnosti na objektu Direkcije za izgradnju Priboja, redni broj JN 1/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br.124/12 i 14/15), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“, br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke 01 br. 06-41 od 23.02.2015. god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 01 br. 06-40 od 23.02.2015. god, pripremljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova - Unapređenje energetske efikasnosti na objektu Direkcije za izgradnju Priboja:

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu: Opština Priboj, ul. 12. januar br. 108, 31 330 Priboj, mat.br.07158211, PIB 01203870, internet stranica: www.priboj.rs.
2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se otvoreni postupak u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke: radovi - Unapređenje energetske efikasnosti na objektu Direkcije za izgradnju Priboja, JNVV br.1/15, u skladu sa Predmerom radova koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.
4. Cilj postupka : Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5. Kontakt: Dejan Filipović, dipl.inž.arh; tel: 033-2452-005, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
- Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Unapređenje energetske efikasnosti na objektu Direkcije za izgradnju Priboja, JNVV br. 1/15.
­ Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
- 45443000 – stolarski radovi i ugradnja stolarije
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
Procenjena vrednost predmetne javne nabavke iznosi 3.000.000, oo bez PDV-a.