Nabavka novčanih sredstava za kratkoročne kredite za podsticaj razvoja poljoprivrede u opštini Priboj za koje opština preuzima obavezu otplate kamate

Nabavka novčanih sredstava za kratkoročne kredite za podsticaj razvoja poljoprivrede u opštini Priboj za koje opština preuzima obavezu otplate kamate, redni broj JN 404-8/15.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12 i 14/15), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, br. 29/13 i 104/13), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 404-8/15 od 04.08.2015. i Rešenja o obrazovanju komisije br. 06-185/15 od 16.07.2015. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Nabavka novčanih sredstava za kratkoročne kredite za podsticaj razvoja poljoprivrede u opštini Priboj za koje opština preuzima obavezu otplate kamate, JNMV br. 404-8/15.


I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

Podaci o naručiocu: Opština Priboj, ul. 12. januar br. 108, 31 330 Priboj, mat.br.07158211, PIB 01203870, internet stranica: www.priboj.rs.

Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“br. 124/12 i 14/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

Predmet javne nabavke: nabavka usluge - Nabavka novčanih sredstava za kratkoročne kredite za podsticaj razvoja poljoprivrede u opštini Priboj za koje opština preuzima obavezu otplate kamate.

Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Kontakt: Boris Mrdović; fah: 033/2445-446; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Nabavka novčanih sredstava za kratkoročne kredite za podsticaj razvoja poljoprivrede u opštini Priboj za koje opština preuzima obavezu otplate kamate, JNMV br. 404-8/15.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 66113000 – usluga odobravanja kredita.

Javna nabavka JNMV br. 404-8/15 - nije oblikovana po partijama.

Procenjena vrednost javne nabavke je: 2.000.000,00 dinara (bez PDV-a).