Nabavka 221 prostorni metar ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu

Nabavka 221 prostorni metar ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu, redni broj JN 15/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 124/12, 14/15 i 68/15) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 29/13), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 404-15/2015 od 25.08.2015. godine, opština Priboj objavljuje Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nebavke male vrednosti

Opština Priboj u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti za nabavku 221 prostorni metar ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu JNMV 15/2015 u skladu sa Zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Predmet JNMV /nabavka 221 prostorni metar ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu, broj JNMV 404-15/2015.
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti; Vrsta predmeta nabavke: dobra;
Kontakt lice: Referent za javne nabavke – Zdravko Polić, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke posove opštine Priboj, telefon broj 033 2452 341 lokal 150, E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Opis premeta – naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: NAZIV: Proizvodi šumarstva i seče drva; OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:03400000

Ponude se pripremaju u skladu sa Specifikacijom dobara koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.
Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena;
Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
- Lično svakog radnog dana od 07,30-15,00 časova na adresu naručioca – Opštinska uprava Priboj, ulica ''12. januara'' broj 108, 31 330 Priboj – kancelarija broj 35,
- Na portalu javnih nabavki;
- Na internet stranici Naručioca: www.priboj.rs
Pravo učešća u postupku javne nabavke male vrednosti imaju sva zainteresovana domaća i strana pravna lica, preduzetnici ili fizička lica, koja ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 124/12, 14/15 i 68/15) i druge dodatne uslove predviđene u konkursnoj dokumentaciji, a koji su detaljnije objašnjeni u Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu.

Način podnošenja ponude:
Ponude se mogu dostaviti na sledeći način:
1. Poštom, (preporučeno, post ekspresom ili slično) na adresu Naručioca – Opština Priboj, ulica "12. januara" br. 108, 31 330 Priboj,
2. lično, svakog radnog dana od 07,30-15,00 časova na adresu naručioca - Opština Priboj, ulica "12. januara" br. 108, 31 330 Priboj – kancelarija broj 35.
3. preko ovlašćenog prestavnika, svakog rdnog dana od 07,30-15,00 časova na adresu naručioca – Opštinska uprava Priboj, ulica "12. januara" broj 108, 31 330 Priboj – kancelarija broj 35. Ovlašćeni predstavnik ponuđača je dužan da prilikom predaje ponude preda i pisano ovlašćenje izdato od straneponuđača za dostavljanje ponude.

Rok za podnošenje ponuda je 02.09. 2015. godine do 12 časova.
Ponude se podnose na adresu OPŠTINA PRIBOJ, 31 330 PRIBOJ, "12. januara" broj 108, lično ili poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA JNMV 15/2014 NE OTVARATI".
Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i telefon ponuđača.
Neblagovremene, nepotpune i nezatvorene ponude neće biti razmatrane.

Ponuda se podnosi na Srpskom jeziku. Cena u ponudi se iskazuje u dinarima.
Cena je fiksna i ne može se menjati do konačne realizacije ugovora.
Ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana otvaranja ponude.
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može povući niti menjati ponudu.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ili sa podizvođačima, svaka od njih treba da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. od tačke 1. do tačke 4. a dodatne uslove na način na koji je to određeno u konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa Zakonom.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja Odluke o dodeli Ugovora, zahtevati od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
O ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tačka 1. do tačke 4. ZJN-a ponuđači kao dokaz mogu dostaviti Izjavu iz člana 77. stav 4. ZJN-a, potpisanu i pečatom overenu od strane ovlašćenog lica ponuđača, kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuju ispunjenost istih. Ispunjenost uslova vezano za poslovni, finansijski, tehnički i kadrovski kapacitet ponuđači, članovi grupe ponuđača i podizvođači dokazuju na način kako je to definisano u konkursnoj dokumentaciji i uputstvu.

Otvaranje ponuda će se obaviti 02.09. 2015. godine u 12,30 časova u prostorijama opštine Priboj, kancelarija broj 35.
Otvaranju ponuda bez posebnog pozivanja mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svoja pismena ovlašćenja (sa imenom, prezimenom, JMBG, br. lk.), potpisana i overena pečatom od strane ovlašćenog lica ponuđača, predaju komisiji za javne nabavke pre otvaranja ponuda. Rok za donošenje Odluke o dodeli Ugovora je: u roku ne dužem od 10 dana od dana otvaranja ponuda.