Radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj

Radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj, redni broj JN 4/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br.124/2012 i 14/15), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, br. 29/2013 i 104/13), Ugovora o korišćenju sredstava za uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva zaključenog između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za poljoprivredno zemljište br: 401-00-01188/3/2015 –14 od 06.07.2015. god. i Opštine Priboj br: 06-179/2015 , Odluke o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke JNVV br.4/15,br. 06-1-200 od 30.07.2015. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku JNVV br.4/15, br.06-1-201 od 30.07.2015. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj- JNVV br.4/15- partija br.5.

I Opšti podaci o javnoj nabavci
1. Podaci o naručiocu: Opština Priboj, ul. 12. januar br. 108, 31 330 Priboj, mat.br.07158211, PIB 01203870, internet stranica: www.priboj.rs.
2. Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem .
3. Predmet javne nabavke: - radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj – JNVV br.4/15 - partija 5
4. Kontakt: Direkcija za izgradnju Priboja - Mlađen Simović tel: 033/2452-005 i mob/ 064-84 60 849.
5. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka :NE
6. Napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija: NE

II Podaci o predmetu javne nabavke
1. Predmet javne nabavke: Radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj,-partija 5.
2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Radovi na popravljanju puteva - 45233142.