Radovi na održavanju košarkaškog terena i školskog igrališta

Radovi na održavanju  košarkaškog terena i školskog igrališta, redni broj JN 16/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“, br. 29/2013 i 104/13), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 06-258/1 od 29.09.2015. godine i Rešenja o obrazovanju komisuje za javnu nabavku br. 06-258/2 od 29.09.2015. godine pripremljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na održavanju košarkaškog terena i školskog igrališta, oblikovanu po partijama: • partija 1: Radovi na rekonstrukciji otvorenog košarkaškog terena u okviru Školskog centra Priboj; • partija 2: Presvlačenje asfaltom igrališta na Banji i pešačke staze pored Lima u Novom Priboju, l = 700 m.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu: Opština Priboj, ul. 12. januar br. 108, 31 330 Priboj, mat.br.07158211, PIB 01203870, internet stranica: www.priboj.rs.

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. ZJN („Sl. glasnik RS“, br. 124/12 i 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem za svaku partiju posebno.

3. Predmet javne nabavke - nabavka radova na održavanju košarkaškog terena i školskog igrališta, oblikovana po partijama: ­ partija 1: Radovi na rekonstrukciji otvorenog košarkaškog terena u okviru Školskog centra Priboj; ­ partija 2: Presvlačenje asfaltom igrališta na Banji i pešačke staze pored Lima u Novom Priboju, l = 700 m.

4. CILj POSTUPKA: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. KONTAKT: Direkcija za izgradnju Priboja - Vladimir Šušnjević i Dragoslav Stikić, fah: 033-2452-005, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na održavanju košarkaškog terena i školskog igrališta, JNMV br. 404-16/15, oblikovana po partijama: ­ partija 1: Radovi na rekonstrukciji otvorenog košarkaškog terena u okviru Školskog centra Priboj; ­ partija 2: Presvlačenje asfaltom igrališta na Banji i pešačke staze pored Lima u Novom Priboju, l = 700 m.
- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 45236119 – radovi na obnavljanju sportskih terena; 45233253 – radovi na površinskom sloju pešačkih staza; 45236210 – radovi na površinskom sloju za dečija igrališta.


III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA, ROK I MESTO IZVOĐENjA RADOVA, EVENTUALNE DODATNE ISPORUKE I SL.
1. Vrsta, količina i opis radova: Količina i opis radova su detaljnije dati u delu konkursne dokumentacije „Predmer radova“, za svaku partiju posebno (partija 1. – str. 18; partija 2. – str. 36).

2. Kvalitet: Kvalitet predmetnih radova mora biti u skladu sa važećim propisima, standardima i tehničkim normativima koji se odnose na predmetne radove. Izvođenje radova vršiće se u skladu sa ugovorom o izvođenju radova i konkursnom dokumentacijom JNMV br.404-16/15.

3. Mesto izvođenja radova: - partija 1: Košarkaški teren u okviru Školskog centra Priboj; - partija 2: Presvlačenje asfaltom igrališta na Banji i pešačke staza pored Lima u Novom Priboju, l = 700 m.

4. Rok izvođenja radova: - partija 1. 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; - partija 2. 7 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

5. Način sprovođenja kontrole i garantni za obe partije: Kontrola izvođenja radova se sprovodi preko nadzornog organa, a ponuđač je dužan da obezbedi garanciju kvaliteta u garantnom roku koji važi za izvođenje navedenih radova. Garantni rok iznosi 24 najmanje meseca, računajući od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova od strane predstavnika naručioca i izvođača.