Izrada projekta za izvođenje hidro-mašinskih i elektro-instalacija za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje vode

Izrada projekta za izvođenje hidro-mašinskih i elektro-instalacija za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje vode, JNMV br. 404-20/15.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, br. 29/2013, 104/13 i 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 06-277 od 20.10.2015. i Rešenja o obrazovanju komisije br. 06-278 od 20.10.2015. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Izrada projekta za izvođenje hidro-mašinskih i elektro-instalacija za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje vode.
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu: Opština Priboj, ul. 12. januar br. 108, 31 330 Priboj, mat.br.07158211, PIB: 01203870, internet stranica: www.priboj.rs.

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke - nabavka usluge: Izrada projekta za izvođenje hidro-mašinskih i elektro-instalacija za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje vode, JNMV br. 404-20/15.

4. Cilj postupka : Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Irfan Ibragić i Udovičić Ognjenka, tel: 033-2452-005; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Opis predmeta javne nabavke: Izrada projekta za izvođenje hidro-mašinskih i elektro-instalacija za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje vode, JNMV br. 404-20/15.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71320000 - Usluge tehničkog projektovanja

Predmet javne nabavke JNMV br. 404-20/15 nije oblikovan po partijama.