Nabavka kredita za finansiranje deficita tekuće likvidnosti

Nabavka kredita za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, redni broj JN 02/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 53. Zakona o javnom nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15)

OPŠTINA PRIBOJ
31330 Priboj, ul. "12. januara" br. 108
o b j a v lj u j e
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti
za javnu nabavku finansijske usluge – kredita

1. Predmet javne nabavke je finansijska usluga – dinarski kredit za finansiranje deficita tekuće likvidnosti.
2. Visina kreditnog zaduženja iznosi 29.000.000,00 dianra a rok za vraćanje sredstava je kraj budžetske godine tj. 31. decembra 2016. godine. Kreditni zahtev i dokumenta neophodna za ocenu kreditnog rizika nalaze se u konkursnoj dokumentaciji.
3. Valutna klauzula u ponudi nije dozvoljena.
4. Rok za dostupnost sredstava je tri dana, od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.
5. Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12, 14/15 i 68/15), i o tome dostave dokaze uz ponudu.
6. Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid, odnosno preuzeti konkursnu dokumentaciju od 08,00 do 15,00 časova u zgradi Opštine Priboj, ulica "12. januar" broj 108 u kancelariji broj 35 ili elektronskim putem na adresi naručioca.
7. Rok za dostavljanje ponuda je 10 dana od objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke i zvaničnoj veb stranici naručioca do 12,00 časova poslednjeg dana roka bez obzira na način dostavljanja.
8. Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: Opština Priboj, ulica "12. januara" broj 108, 31330 Priboj, sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku finansijske usluge – kredita". Na poleđini koverte obavezno upisati tačan naziv, adresu ponuđača i kontakt telefon.
9. Nepotpuna i neblagovremena ponuda neće se razmatrati.
10. Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana predviđenog roka u 12,10 časova u prostorijama opštine Priboj, ulica "12. januara" broj 108 u kancelariji broj 35. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svoja pismena ovlašćenja predaju predsedniku komisije pre otvaranja ponuda.
11. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.
12. Rok za potpisivanje ugovora je 8 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača.
13. Uz obrazac ponude ponuđač je obavezan da dostavi plan otplate kredita, sa svim pripadajućim troškovima i obračunom efektivne kamatne stope.
14. Naručilac zadržava pravo da po potrebi traži dodatna objašnjenja od ponuđača koja će pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju.
15. Rok za donošenje Odluke je deset dana od dana otvaranja ponuda.
16. Dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti na broj 033 2452 341 lokal 145, a osoba za kontakt je Rada Milinković.