Izrada hidrauličke analize vodovodnog sistema Priboja sa izradom građevinskog projekta za predložena rešenja sa ciljem unapređenja sistema i smanjenja gubitaka

Izrada hidrauličke analize vodovodnog sistema Priboja sa izradom građevinskog projekta za predložena rešenja sa ciljem unapređenja sistema i smanjenja gubitaka, redni broj JN 04/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, 124/12, 14/15 i 68/15), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 06-51 od 24.03.2016. i Rešenja o obrazovanju komisije br. 06-52 od 24.03.2016. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Izrada hidrauličke analize vodovodnog sistema Priboja sa izradom građevinskog projekta za predložena rešenja sa ciljem unapređenja sistema i smanjenja gubitaka.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu: Opština Priboj, ul. 12. januar br. 108, 31 330 Priboj, mat.br.07158211, PIB 01203870, internet stranica: www.priboj.rs.
2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.
3. Predmet javne nabavke - nabavka usluge: Izrada hidrauličke analize vodovodnog sistema Priboja sa izradom građevinskog projekta za predložena rešenja sa ciljem unapređenja sistema i smanjenja gubitaka, JNMV br. 404-4/16 .
4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5. Kontakt:
tehnički deo: Ljubomir Milićević i Irfan Ibragić,
konkursna dokumentacija: Udovičić Ognjenka, fah: 033-2452-005;
e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- Opis predmeta javne nabavke: Izrada hidrauličke analize vodovodnog sistema Priboja sa izradom građevinskog projekta za predložena rešenja sa ciljem unapređenja sistema i smanjenja gubitaka, JNMV br. 404-4/16 .

- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke
• 71800000-savetodavne usluge za vodosnabdevanje i otpadne vode;
• 71242000-izrada projekata i nacrta, procena troškova.

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.