Izgradnja kotlarnice na pelet kapaciteta 900 kW

Izgradnja kotlarnice na pelet kapaciteta 900 kW, redni broj JN 10/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Službeni glasnik RS", br. 86/15), Odluke o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke radova br. 06-144 od 18.07.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 06-144/1 od 18.07.2016. god, pripremljena je konkursna dokumentacija - Izgradnja kotlarnice na pelet kapaciteta 900 kW, JNVV br. 404-10/16.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu: Opština Priboj, ul. 12. januar br. 108, 31 330 Priboj, mat.br.07158211, PIB 01203870, internet stranica: www.priboj.rs.

2. Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, u cilju zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji kotlarnice na pelet u skladu sa Predmerom radova i tehničkom dokumentacijom koji su sastavni delovi ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Ognjenka Udovičić (za konkursnu dokumentaciju), Dušan Radović (tehnički deo), fah: 033-2452-005, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Opis predmeta javne nabavke: Izgradnja kotlarnice na pelet kapaciteta 900 kW, JNVV br. 404-10/16

2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45331100 – Radovi na instalaciji grejanja
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.


III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE , KVALITET, KOLIČINA I OPIS, RADOVA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJA KVALITETA, ROK IZVRŠENjA I MESTO IZVRŠENjA RADOVA

Vrsta, količina i obim radova dati su u obrascu br.12. PREDMER RADOVA koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.
Prilikom izvođenja radova, izvođač je dužan da se pridržava važećih tehničkih propisa i standarda.
Naručilac radova će obezbediti stručni nadzor koji će vršiti kontrolu nad izvođenjem radova.
Izvođenje radova vršiće se u skladu sa ugovorom o izvođenju radova i konkursnom dokumentacijom.
Rok izvođenja radova : do 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.
Mesto izvođenja radova: ul. 12 januar, kompleks škole Branko Radičević, Priboj.