Pokreće se otvoreni postupak Javne nabavke

Adaptacija prostora za rad Omladinskog centra u Priboju, redni broj JN 404-112013
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na pitanje broj 1 možete pogledati ovde.
Ostala dokumenta vezana za konkursnu dokumentaciju možete pogledati ovde.

1. POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1) Na osnovu člana 31, 32, 55. i člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ 124/2012 i Odluke o pokretanju postupka broj 06-153 od 23.05.2013. godine Opština Priboj poziva ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u postupku javne nabavke broj 404-11/2013, u skladu sa javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom. Ponude se podnose u skladu sa zahtevima Naručioca navedenim u Uputstvom ponuđačima za izradu ponude, koje je sastavni deo konkursne dokumentacije. Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom i moraju da ispunjavaju sve uslove za učešće u postupku javne nabavke koji su navedeni u pomenutoj dokumentaciji.

2) Predmet javne nabavke je - Radovi na adaptaciji prostora za rad Omladinskog centra u Priboju.
Mesto izvršenja: Priboj
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 4540000-Završni građevinski radovi

3) Naručilac: Opština Priboj, ul. 12. Januara br. 108, 31 330 Priboj

4) Vrsta postupka: Otvoreni postupak

5) Izvor finansiranja: Sredstva su obezbeđena na posebnom namenskom računu Opštinske uprave Priboj; implementacija UNOPS- “PROGRES”, Ugovorom o grantu između opštine Priboj i – EU PROGRES programa br. 021-2013 od 20.05.2013. Procenjena vrednost javne nabavke je: 4.750.000,00 dinara (bez PDV).

6) Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove u skladu sa čl. 75. 76. i čl. 77. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12), kao i ostale uslove primerene konkretnoj javnoj nabavci koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji.

7) Kriterijum za ocenu i izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.
Napomena: Ukoliko Naručilac primi dve ili više ponuda sa jednakom ponuđenom cenom, izabraće se ponuda ponuđača koji je za prethodne tri obračunske godine (2010, 2011. i 2012.) ostvario veći ukupan poslovni prihod.

8) Neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju zainteresovani ponuđači mogu ostvariti počev od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 13:00 časova, u prostorijama naručioca, na adresi: Opština Priboj, ul. 12. januara br. 108, 31 330 Priboj.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti lično podnošenjem pismenog ovlašćenja za preuzimanje izdatog na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica, svakog radnog dana od 09:00 do 13:00 časova počev od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke pa do isteka roka za podnošenje ponuda do 12,00 časova, na adresi naručioca iz prethodne tačke. Uz pismeno ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, ponuđač je dužan da podnese i dokaz o izvršenoj bespovratnoj uplati u iznosu od 5.000,00 dinara, na ime troškova za izradu i umnožavanje konkursne dokumentacije, na račun budžeta Opštine Priboj broj 840-745151843-03, sa pozivom na broj po modelu 97, 43-083, svrha uplate „otkup konkursne dokumentacije za JN. 404-11/2013“.
- Portal javnih nabavki: www.ujn.gov.rs – preuzimanje besplatno
- Portal naručioca : www.priboj.rs – preuzimanje besplatno

9) Ponuđačima koji upute zahtev za dostavljanje dokumentacije, ista će biti dostavljena u roku od dva dana. Isti uz zahtev moraju dostaviti i dokaz o uplati.

10) Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je dostave u roku od 30 dana od dana objavljivanja na Portalu Uprave za javne nabavke odnosno da je dostave najkasnije 30-og dana do 12:00 časova, bez obzira na način dostavljanja, u zapečaćenom omotu, na adresu: Opština Priboj, ul. 12. januara 108, 31 330 Priboj, sa naznakom: „Ponuda za javnu nabavku br. 404-11/2013 – NE OTVARATI“. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu i telefon ponuđača.

11) Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca zaključno sa zadnjim danom isteka roka za dostavljanje ponuda odnosno 30-og dana od objavljivanja na Portalu UJN do 12:00 časova, bez obzira na način na koji su poslate.

12) Ponude koje stignu nakon navedenog roka, smatraće se neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje, iste će biti vraćene ponuđačima neotpečaćene sa pismenim obaveštenjem da su neblagovremene.

13) Naručilac će odbiti sve neprihvatljive ponude. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene. Vrednost u ponudi iskazuje se u dinarima bez PDV-a.

14) Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za dostavljanje ponuda u prostorijama naručioca, na adresi Opština Priboj, 12. janura br. 108, 31 330 Priboj , odnosno 30-og dana od dana objavljivanja na Portalu Uprave za javne nabavke u 12:30 časova. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača koji su dužni da Komisiji predaju potpisano i overeno ovlašćenje za zastupanje ponuđača, neposredno pred početak otvaranja ponuda.

15) Ponuđači su dužni da ispune i dodatne uslove iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama.

16) Ponuđač je dužan da dostavi finansijsko obezbeđenje za ozbiljnost ponude
Dokaz:
- potpisana i overena od strane ovlašćenog lica ponuđača, blanko solo registrovana menica za ozbiljnost ponude, sa meničnim ovlašćenjem na iznos od 5.000.000,00 dinara i sa rokom važnosti minimum 60 dana od dana otvaranja ponuda, naplativu na prvi poziv i bez prigovora, OP obrazac i karton deponovanih potpisa.

17) Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku ne dužem od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda, a dostaviće je ponuđačima u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja, saglasno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/12).

18) Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude, kao i iz objektivnih i dokazivih razloga.

19) Zainteresovani ponuđači mogu postavljati pitanja u vezi predmetne javne nabavke najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

20) Dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti svakog radnog dana od 09:00 do 13:00 časova putem telefona 033 2452 341 lok. 119. osoba za kontakt Ekrem Hodžić.