Ojačanje kolovozne konstrukcije puta Varda-Vrelo, MZ Zabrnjica, opština Priboj, l=900 m, JNMV 26/2013

Poziv za podnošenje ponuda u postupku Javnu nabavku male vrednosti radova Ojačanje kolovozne konstrukcije puta Varda-Vrelo, MZ Zabrnjica, opština Priboj, l=900 m, JNMV 26/2013.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br.124/2012), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 06-261 od 17.09.2013 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku JNMV br.26/2013 – br. 06-262 od 17.09.2013. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova - Ojačanje kolovozne konstrukcije puta Varda-Vrelo, MZ Zabrnjica, opština Priboj, l=900 m1, JNMV 26/2013.
Poziv za podnošenje ponude u postupku Javne nabavke male vrednosti radova

PREDMET JAVNE NABAVKE:
Predmet javne nabavke su radovi na Ojačanju kolovozne konstrukcije puta Varda-Vrelo, MZ Zabrnjica, opština Priboj, l=900 m1, JNMV 26/2013.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 45233123-radovi na izgradnji sporednih puteva.

Kontakt: Mlađan Simović, tel: 033-2452-005

Rok za podnošenje ponuda:
Poziv za podnošenje ponuda je objavljen na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca 19.09.2013. god.
Rok za podnošenje ponuda je 27.09.2013. godine do 12,00 časova.

Otvaranje ponuda:
Otvaranje ponuda je javno. Otvaranje ponuda održaće se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, dana 27.09. 2013. god. (petak) u 12,15 časova u prostorijama Direkcije za izgradnju grada Priboja, ul. 12. januar br.5, u prisustvu članova komisije za predmetnu javnu nabavku.
U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici podnosilaca ponuda.