Radovi na rekonstrukciji krova zadružnog doma u MZ Kratovu, opština Priboj

Za javnu nabavku male vrednosti JNMV br.27/2013: Radovi na rekonstrukciji krova zadružnog doma u MZ Kratovu, opština Priboj

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br.124/2012), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 06-288 od 09.10.2013 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku JNMV br. 27/2013 – br. 06-288-1/2013 od 09.10.2013. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova - Radovi na rekonstrukciji krova zadružnog doma u MZ Kratovu, opština Priboj,
JNMV br. 27/2013.

Poziv za podnošenje ponude u postupku Javne nabavke male vrednosti radova

PREDMET JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke: Radovi na rekonstrukciji krova zadružnog doma u MZ Kratovu, opština Priboj, JNMV br. 27/2013.
Nabavka je oblikovana po partijama:
-partija 1 - Radovi na rekonstrukciji krova
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: -45261910 - radovi na popravci krova, dopunski rečnik: IA13 - rekonstrukcija
- partija 2 – Nabavka materijala za rekonstrukciju krova
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: - 44212380 – delovi konstrukcija

Kontakt: Irfan Ibragić  i Ognjenka Udovičić, tel: 033-2452-005, svakog radnog dana, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena (bez PDV-a). U slučaju jednakih cena prednost će imati ponuđač koji ima veći broj zaposlenih radnika na neodređeno vreme. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zatraži dokaze o broju zaposlenih lica na neodređeno vreme.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i na sajtu opštine Priboj- www.priboj.rs, počev od dana objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno. Otvaranje ponuda održaće se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, dana 21.10. 2013. god. (ponedeljak)  u 12,15 časova u prostorijama Direkcije za izgradnju grada Priboja, ul. 12. januar br.5, Priboj, u prisustvu  članova komisije za predmetnu javnu nabavku.
Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da komisiji predaju pismena ovlašćenja za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.
Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni pismenim putem.